Müşteri Aydınlatma Metni

KARAYAĞIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ - GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

KARAYAĞIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

KARAYAĞIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Mersis No
 
İnternet Adresi
 
Telefon Numarası
 
E-Posta
 
Adres
 
Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Şirketimiz;

Kimlik verisi: Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, cinsiyet, doğum tarihi

İletişim verisi: Cep telefonu, Sabit telefon, e-postası, adres, temsilcisi olarak bulunduğu şirket adresi, posta kodu

Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, üyelik tarihi, durum, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi

Finansal veri: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alışveriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri

Pazarlama verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri

Hukuki İşlem Verileri: Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Görsel ve işitsel veri: Ses kayıtları

Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri,

şeklindeki kişisel verileri; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve iletişim formları aracılığıyla ve sosyal medya mesajları, çağrı merkezimiz aracılığıyla ya da bayiler/mağazalar vasıtasıyla fiziki ortamda ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde, Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından Şirketimize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle, Şirket’in müşterilere etkili destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik meşru menfaati nedeniyle telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla, Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha etkili hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi,

Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması,

Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

Mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,

Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

Etkinlik yönetimi,

Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,

Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 

Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;  

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 20 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

(Başvuru Formunu doldurduktan sonra info@tmsclinic.com mail adresi üzerinden iletiniz.)
Başvuru Formu İçin Tıklayınız…

WhatsApp WhatsApp