Ergoterapi

Ergoterapi Nedir ?

Ergoterapi kişi odaklı sağlık mesleğidir. Bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımı sağlamaktır. Lisans eğitimini bitirip, Lisans diplomasını eline alan kişilere Ergoterapist unvanına sahip olur.. Ergoterapistler temel olarak kişilerin günlük yaşama  anlamlı ve amaçlı katılımlarını sağlamak için çalışır. Özellikle her yaş grubu bireylerin herhangi bir hastalık sebebiyle hayattan kopmuş olanları tekrar hayata kazanımı hedeflenir Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.

Öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır.

Ergoterapi kişi merkezli bir sağlık mesleği olduğu için ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya  topluluklarla multidisipliner çalışabilmek için gerekli bilgi, birikim ve deneyime sahip olmalıdır. Üniversitelerde alınan ergoterapi eğitimi de bunu hedefleyerek öğrencilerine tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal, duyu bütünleme ve ergoterapi bilimi alanlarında kapsamlı bir eğitim vermelidir.

Kişiler bu süreçte olumlu bir sonuç alabilmek için ergoterapi müdahalesine aktif şekilde katılmalıdır. Danışan merkezli bir sağlık mesleği olduğundan dolayı terapi sonrasında kişiler üzerinde görülen sonuçlar da çeşitli olabilmektedir. . Terapi sonrasında kişilerin aktivite performansındaki  artış durumu, aktiviteye katılımından dolayı kişide oluşan memnuniyet durumu genel anlamıyla ölçülür.

Amerikan Ergoterapi Derneği’ne göre ergoterapinin tanımına baktığımızda bireylerin yaşamlarının tüm yönlerinde bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olan etkili bir terapidir deniyor. Ergoterapi, insanlara bağımsız ve tatmin edici bir yaşam için gerekli becerilerini geliştirme ve uygulama konusunda yardımcı olur.

Ergoterapi hangi durumlarda uygulanır ?

Ergoterapi herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan kişilere, yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilere danışan odaklı olarak uygulanır. Psikiyatrik Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu, Mesleki Rehabilitasyon, Toplum Temelli Rehabilitasyon, Onkolojik Rehabilitasyon, Kognitif Rehabilitasyon, Engelli Bireyler, Yardımcı teknoloji, Geriatrik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Pediatrik rehabilitasyon alanlarında destek sağlar.

Ergoterapi genel olarak çocuklarda davranış problemleri, duyusal problemler, zihinsel süreçlerin gelişimine katkı sağlar. Biliyoruz ki tedavi süreci bir anlığına dahi hasta, hastalığını unuttuğu zaman başlar. Hastalığın unutulması içinse hastanın bağımsız olması gerekir.

Ergoterapi yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, nörolojik hastalıklar, doğuştan gelen veya sonradan kişide meydana gelen sakatlık, uzuv kopması vb. gruplarda günlük yaşam becerilerinin değerlendirililip buna uygun olarak tedavi planının çıkarılmasıyla kişilerin bağımsızlığını kazanmasında önem arz eder. Hastanın bağımsızlığını kazanması ve topluma katılımını sağlayıp genel tedaviye katkıda bulunur.

Disleksi ve Ergoterapi

Disleksili çocukların görsel algı beceri parametrelerinden ayırt etme, görsel hafıza, uzaysal ilişkiler, şekil zemin algısı, tamamlama ve taramayı içeren aktivitelerine ergoterapistler katkı sağlar. Dikkat, hafıza, oryantasyon, motor planlama ve sınıflandırma becerileri ile ilgili aktiviteleri çocuğun seviyesine göre derecelendirerek müdahale planı uygular.

Bilişsel beceri parametrelerini kapsayan aktivitelere strateji geliştirme, meydan okuma, dikkati sürdürme, dürtü kontrolü, organize etme, planlama, geri çağırma gibi yürütücü işlev mekanizmaları dahil edilerek kullanılan aktiviteler ile çocuğun düşünme ve strateji oluşturmaya sevk edilmesini sağlayan ergoterapist tarafından yapılan bilişsel terapi uygulamasının etkin bir yöntem olduğu söylenebilir.

Aktivite rutinlerinin planlaması, hatırlanması, organizasyonu, rutinler sırasında zaman yönetimi ve dürtü kontrolü mekanizmalarının çalışması ile bilişsel beceri parametrelerinin yürütücü işlevlerle harmanlanarak planlanan ve ergoterapist tarafından yapılandırılan bilişsel terapi uygulaması günlük rutinlerde bağımsızlık seviyesini artırır.

Disleksili çocuklarda yürütücü işlevlerin yanı sıra özellikle görsel algı becerileri ile dikkat, bellek ve oryantasyon becerilerinin de ergoterapistler tarafından değerlendirilmesi ve bu becerilerin gelişimsel olarak değişim gösterdiği göz önüne alınarak uygulanacak müdahale programının top-down yaklaşım kullanılarak çocuğun ihtiyaç, gereksinim ve isteklerine göre planlanması önemlidir. Disleksili çocukların yürütücü işlevleri ve aktivite rutinlerini artıran bilişsel terapilerin ergoterapistler tarafından bütüncül bakış açısıyla yaygın şekilde kullanılması gereklidir.

Otizm ve Ergoterapi

Ergoterapistler otizmle birlikte çalışma alanlarını büyük ölçüde genişlettiler. Geçmişte, bir ergoterapist, el yazısı, gömlek düğmelerini ve ayakkabı bağcıklarını bağlama vb. becerilerini geliştirmek için otistik bir kişiyle çalışıyorduancak günümüzde otizmde uzmanlaşmış  terapistler aynı zamanda duyu bütünleme konusunda da uzman olabilir hatta hastalarıyla birlikte oyun becerileri, sosyal beceriler ve daha fazlası için çalışabilirler.

Ergoterapist yeterli bilgileri toplar ve çocuğunuza uygun bir program geliştirirKabul edilen tek bir tedavi programı yoktur fakat  erken, planlanmış, kişiselleştirilmiş tedavinin en iyi sonucu verdiği günümüzde görülmektedir. Ergoterapistotizmli bir çocukta bağımsız bir yaşam kazanması için ışığa, sese, dokunmaya, kokulara ve diğer girdilere uygun şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.

Çocuğun başkalarıyla etkileşimde bulunma ve iletişim kurma konusunda teşvik eden etkinlikleri planlarlar. Otizmde uzmanlaşan terapistler , bu planlamalar özellikle fiziksel becerilerin yanı sıra entelektüel ve duygusal becerileri geliştirmek için geliştirilen Floortime gibi yapılandırılmış oyun terapilerine de dönüşebilir. Otizmli bir çocuk için bu, evden okula geçişleri yönetmek için rahatlatıcı stratejiler içerebilir ve otizmli yetişkinler için mesleki becerileri, yemek pişirme becerilerini ve daha fazlasını içerir.

Görülen yetersizlikler  için uyarlanabilir teknikler ve stratejiler geliştirir ler. Otizm Spektrum Bozukluğu olan kişide diğer  kişilerle iletişim ve etkileşim sorunları mevcuttur; ilgi alanları, aktiviteleri ve oyun becerileri sınırlı olabilir. Ergoterapi otizmli bireylerin bu becerilerini evde, okulda ve sosyal yaşantısında geliştirmelerine yardımcı olur.Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir, çocuklar genellikle duyusal bilgiyi organize etme, anlama ve yorumlama konusunda zorluklar yaşar.

Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmakta, yerinde davranışları sergilemesine engel olmaktadır. Bireyin günlük hayata olan adaptasyonunu azaltmakta, günlük yaşam becerileri göstermesinde engel olmakta, akademik öğrenim sağlamasını güçleştirmekte ve öz bakımını yapmakta sorunlar yaşatmaktadır. Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte bireyin davranışlarında düzelme  ve öz benliğinin oluşumuna, atipik davranışların azalmasına yardımcı olmaktadır.

Dil Konuşma Terapisi ve Ergoterapi

Dil ve Konuşma Terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının tanılanmasını, değerlendirilmesini, rehabilitasyonunu yürüten; sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen bir terapi yöntemidir. Ergoterapistler temel olarak oral motor kasların gelişimi için aktiviteler yaptırır. Sözlü ve sözsüz iletimi başlatma, devam ettirme ve sonlandırma, anlamlı amaçlı iletişim kurabilme becelerini gelişimine katkı sağlar.

Hiperaktivite Ergoterapi

Hiperaktive tedavisinde ergoterapi kullanılmaktadır. Çocuğu evde ve okulda değerlendirip DEHB’nin çocuğun evde veya okuldaki görevlerini yerine getirme ve katılım becerileri belirlenir. DEHB’nin fiziksel, davranışsal ve çevresel etkilerini ele alarak bir program önerir ve çocuğun başarılı olmasına yardımcı olacak hedefleri oluşturur.

Görsel, işitsel ve dokunsal uyarımın neden olduğu gürültü ve dikkat dağıtıcı şeyleri azaltacak şekilde ortamı düzenlemek için duyusal adaptasyon müdahalesini kullanır.  Ergoterapistler, duyu bütünleme terapisini, duyusal işlem bozukluğu olan çocuklarda duyusal sistemin düzenlenmesine katkı sağlamak için kullanır.

Masaj, ağırlıklı yelek veya battaniye kullanımı gibi derin basınç, salıncak, trambolin kullanımı gibi ritmik, tekrarlayan hareketlerle çocuk için farklı dokulara dokunmak, seslere duyarlılık ile dinleme terapisi yapılabilir. Tıbbi tedavi ve davranış terapisinin yanı sıra duyu bütünleme terapisi de, DEHB için genel bir tedavi parçasıdır.

Fizyoterapi ve Ergoterapi Farkı

Ergoterapi ile fizyoterapi arasındaki temel fark, ergoterapinin, bireyin günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirme yeteneğini geliştirip, bağımsız bir şekilde aktivitelere tam olarak katılmasına daha fazla odaklanması, fizyoterapistin ise insan vücudunun hareketini gerçekleştirmesine odaklanmasıdır. Ergoterapisti, normal hayata yeniden adaptasyon için bir olanak olarak düşünebilirsiniz fizyoterapisti ise insan vücudunun bir tamircisi gibi düşünebiliriz.

Bir ergoterapist olarak hayatın her kesiminden bireylerle çalışma ve danışanınızın ilgi ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş tedavi metodları oluşturma şansına sahipsiniz. İster yaralanmalardan sonra iyileşiyor olsunlar, ister motor becerilerini, duygularını veya davranışlarını etkileyen gelişimsel veya bilişsel engelleri olsun, ergoterapistler insanların günlük yaşama tam olarak katılmalarınını sağlıyorlar.

Ergoterapistler uzun vadeli sağlığınıza ve iyiliğinize odaklanarak müdahale uygular. Ergoterapi, yalnızca bir danışanın aktivitelere katılımının neden etkilendiğine değil, aynı zamanda danışanın rollerine ve çevresine de bakmak için kapsayıcı bir yaklaşım kullanması bakımından benzersizdir. Yaklaşım sağlıklı yaşamı geliştirme ve rehabilitasyonu içerir.

Ergoterapinin amacı, bir bireyin mümkün olan en yüksek derecede bağımsızlık ile performans göstermesini sağlamaktır. Bir fizyoterapist, hastanın bozukluğunu biyomekanik bir bakış açısıyla tedaviye hazırlar . Fizyoterapi, hareketliliği artırarak, kemikleri ve eklemleri hizalayarak veya ağrıyı azaltarak bozukluğun kendisini iyileştirir. Bir fizyoterapistin birincil amacı, hastalarını egzersizler, masaj ve diğer tekniklerle tekrar harekete geçmesini sağlamaktır.

Down Sendromunda Ergoterapi

Down Sendromlu çocuklar, gelişimsel kilometre taşlarını atlamak ve okul müfredatı veya sosyal ağlar gibi günlük aktivitelere katılımı sağlamak için akranlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilirler. Down Sendromu ve Ergoterapi, en yüksek bağımsızlık ve yaşam kalitesini üst düzeye çıkarmak için Down Sendromlu çocuklarla ve aileleriyle birlikte çalışma becerisine sahiptir.

Down Sendromlu çocuklar için Ergoterapi, çocuğunuzun katılımı ve bağımsızlığını geliştirerek, yaşam kalitesini geliştirecek ince motor, bilişsel ve işlevsel becerilerinin edinimine yardımcı olabilir. Çocuğunuzun üst bedeninin koordinasyonunu ve gücünü geliştiren becerilerin pratiğini yapmak eğlenceli olabilir ve bu aktiviteler kolayca günlük rutininize dahil edilebilir.

Banyodaki süngerler, arabada sıkılabilen toplar ve çamaşır asmaya yardım etmek el ve parmak gücünü geliştirmek için harika yollardır. Masa üstü aktiviteleri kalem kâğıt becerileri oldukça dikkat gerektirdiğinde biraz zor olabilir ve çocuğunuzu yorabilir, uzman pediatrik Ergoterapistiniz ev programınız için size eğlenceli fikirler ve ödül stratejileri bulmada yardımcı olacaktır.

Ergoretapistler Down Sendromunda ,Doğumdan sonra, emzirme hakkında yardımcı olur. Kavrama ve sıkma gibi ince motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Oynama ve bilişsel becerileri geliştirmeye yardımcı olur. Giyinme ve temizlenme gibi işlevsel aktivitelerde bağımsızlığı ve katılımı geliştirir. Kol, bilek ve el gücünü, koordinasyon ve kontrolü geliştirmeye yardımcı olur.

Geliştirilmiş motor beceriler yoluyla akranlarıyla sosyalleşmeyi ve güveni geliştirebilir. Duyusal entegrasyon kaygılarını ele alır. Okula hazırlık/hazırlıklı olma konusunda yardımcı olur. Okul öncesi ve okula geçişte yardımcı olur. Gerektiği şekilde donanım ve çevresel değişim konusunda yardımcı olur. Oynama ve öğrenme yoluyla bilişsel gelişim konusunda yardımcı olur. Okul için gerekli olan gerekli dikkat becerilerini geliştirir.

Hangi yaş aralığı için uygulanır ?

Ergoterapi her yaştan bireyler üzerinde kullanılır. Temel amaç kişilerin bağımsızlıklarını kazanması ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Ergoterapi seans süresi ne kadar sürer ve ücreti nedir?

 Danışan merkezli bir müdahale olduğu için seans süresi ve ücreti kişinin durumuna ve yaşına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

 

WhatsApp WhatsApp